Hållbarhet

För ett hållbart cityliv

""
””

Mot en bättre framtid

Vår vision är att ge människor möjlighet att leva ett bättre liv. Vi vill skapa kreativa och hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och umgås. För att göra detta möjligt, både nu och i framtiden, måste vi arbeta hållbart. Vi vill att hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet och allt vi gör.

Vi vet att utmaningarna för framtiden är stora och att resan mot ett hållbarare samhälle inte kommer vara enkel. Vi gör inte alla rätt men vi är nyfikna, testar nya saker och utvärderar våra insatser. Vi hoppas att vi, tillsammans med många andra företag, kommer hitta lösningar och möjligheter för en bättre framtid.

Vårt arbete utgår från åtta av FN:s globala mål och har tre perspektiv – socialt ansvar, ansvarsfullt företagande och miljö.

 

Många steg på vägen mot en klimatneutral verksamhet

Att ställa om till en klimatneutral verksamhet är en av vår tids största utmaningar. Genom att lära oss av erfarenheter och ta till oss av utveckling och ny kunskap hittar vi vägen framåt. Nedan beskriver vi flera av våra värdefulla insikter och aktiviteter som driver på och hjälper oss hålla kursen.

 

 

Att mäta är att veta

Vi arbetar konsekvent med att förbättra datakvaliteten och minska osäkerheterna i våra klimatberäkningar. Resultatens exakthet ökar om indata och emissionsfaktorer bygger på specifika data i stället för medelvärdesdata eller schabloner. Att mäta är att veta och genom att veta hur vi bygger idag kan verksamhetsförankrade beslut tas för att bygga än mer klimatsmart och lönsamt imorgon.

Standarder för enklare vägval

Genom att inkludera klimataspekten i koncept och standarder för arbetssätt såväl som för material- och produktval gör vi det enklare för förvaltningen att ta beslut och genomföra projekt på ett medvetet och mer hållbart sätt. Konceptet ”Standard 2030 – klimatsmart kontorsdesign” och interna forum för kunskapsdelning är några exempel på initiativ och verktyg som underlättar och driver på arbetet med att minska våra utsläpp.

Leverantörsdialogen som hävstång

För att minska våra klimatavtryck krävs ett nära samarbete och dialog med våra leverantörer och entreprenörer. Vi vill på ett transparent sätt dela med oss av våra lärdomar och samtidigt tydliggöra våra krav och förväntningar på att våra partners bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete, för ett fortsatt långsiktigt samarbete. Lundbergs Fastigheter bjuder löpande in till leverantörsdialog där målsättningar, utmaningar, teknik och lösningar diskuteras.

Återbrukets tid är här

Ett ökat, mer systematiserat återbruk är en av nyckelfaktorerna för att nå vår målsättning om en klimatneutral verksamhet till 2030. Återbruk bidrar till en effektivare resursförbrukning och är en viktig del i omställningen till en cirkulär bygg- och fastighetsbransch.

Påverkan och samverkan

Genom ett nära samarbete med hyresgäster, entreprenörer, leverantörer och andra samarbetspartners kan vi dela med oss av kunskap och erfarenhet och ta till oss av andras lärdomar. Genom dialog och engagemang i relevanta forum har vi möjlighet att påverka olika frågeställningar i en positiv riktning.

Lätt att göra rätt

Ingen kan göra allt men alla kan vara med och bidra. Vi försöker uppmuntra och underlätta för våra hyresgäster genom att sänka tröskeln för att göra rätt, som t.ex. sopsortering, återvinning och energibesparingar.

Effektivare energianvändning

Energieffektivitet har länge varit ett fokusområde inom vår förvaltning och vi strävar ständigt efter att öka andelen förnybar eller återvunnen energi som används. Just nu pågår flera samarbeten med våra fjärrvärmeleverantörer med syfte att minska fjärrvärmesystemens effekttoppar och på så sätt reducera miljöbelastningen. Det är ett exempel på hur vi arbetar för att effektivisera vår energianvändning.

En bild för en kolumn om Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

Vill du få en fördjupad kunskap om Lundbergs Fastigheter och vårt hållbarhetsarbete? Ladda hem och läs mer i vår Års- och hållbarhetsredovisning.

Lundbergs Fastigheter Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Lundbergs Fastigheter Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Standarder och initiativ

För att stödja hållbarhetsarbetet både på kort och lång sikt samt underlätta mätning, uppföljning och jämförelse av hållbarhetsdata använder vi oss av följande internationella ramverk och stödjande initiativ.

Standarder och regelverk

GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol)

En global standard för kartläggning, beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp för företag och organisationer.

GHG-protokollet är framtaget på initiativ av World Resource Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Det är ett ramverk för klimatboksluts-rapportering där utsläppsgenererande aktiviteter kategoriseras i direkta eller indirekta utsläpp, så kallade scope 1, 2 och 3.

EU-Taxonomin

EU:s taxonomiförordning är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt och ämnar främja flödet av kapital till hållbara investeringar. Syftet är att underlätta för investerare, företag och beslutsfattare att identifiera och jämföra investeringar utifrån hur väl ett företags ekonomiska aktiviteter går i linje med Parisavtalet.

Stödjande initiativ

FN Global Compact

Lundbergföretagen, Lundbergs Fastigheters moderbolag, är medlem i FN:s Global Compact sedan 2016. Global Compact förbinder anslutna bolag att efterleva tio principer för hållbart företagande. Dessa principer berör mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption. Lundbergs Fastigheters interna uppförandekod, liksom bolagets uppförandekod för leverantörer utgår från dessa principer.

Parisavtalet

Parisavtalet är ett globalt avtal som slöts 2015 vid FN:s klimatkonferens i Paris. Världens ledare enades om att förhindra klimatförändringarna och vidta åtgärder som begränsar den globala medeltemperaturen till väl under 2°C och sikta på en uppvärmning om högst 1,5°C, jämfört med förindustriell tid.

FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Även känt som Agenda 2030, är ett ramverk för en global hållbar utveckling som antogs av FN 2015. Den omfattar hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Alla målen är beroende av varandra och uppfyllandet av ett mål är ofta en förutsättning för att ett annat ska nås.

Lundbergs Fastigheters hållbarhetsarbete tar avstamp i åtta av FN:s globala mål, nummer 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12 och 13.

Miljö

Vi värnar om miljön, såväl i det verksamhetsnära som ur ett systemperspektiv. Det handlar om att ta hand om de tillgångar som finns, återbruka det vi kan och sortera det avfall vi inte kan undvika noggrant.

Läs om vårt klimatarbete

Ansvarsfullt företagande

Långsiktig lönsamhet är en grundläggande förutsättning för att bolaget ska kunna genomföra strategier och uppnå våra mål över tid. En balanserad ekonomisk tillväxt och lönsamhet med hänsyn till miljö, klimat och människor är en förutsättning för hållbar utveckling samt ansvarsfullt företagande.

Ansvarsfullt företagande

Socialt ansvar

Allt handlar om människor, vi vill ge medarbetare och hyresgäster möjligheten att leva ett bättre liv. Vår vision är att vi vill vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan.

Socialt ansvar

Kontakta oss!

Hör av dig direkt till oss om du har frågor eller är intresserad!