Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskriver vi, Fastighets AB L E Lundberg (Lundbergs Fastigheter), hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet beskriver hur koncernen Fastighets AB L E Lundberg (”Lundbergs Fastigheter”), org. nr 556049-0483, 601 85 Norrköping, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Lundbergs Fastigheter tillhandahåller tjänster och erbjudanden, serviceärenden och övrig kontakt med företaget. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Lundbergs Fastigheter är personuppgiftsansvarig för de uppgifter företaget samlar in.

3. När behandlar vi personuppgifter?

3.1 För att individer ska kunna nyttja våra tjänster eller kontakta oss för service eller information, måste vi samla in och behandla personuppgifter.
3.2 Lundbergs Fastigheter samlar in och behandlar personuppgifter när någon kontaktar företaget, använder sig av Lundbergs Fastigheters reception, besöker vår webbplats eller ett event som vi anordnar, eller på annat sätt har kontakt med Lundbergs Fastigheter. Informationen som samlas in vid dessa tillfällen krävs för att Lundbergs Fastigheter ska kunna tillhandahålla tjänster och erbjudanden.
3.3 Lundbergs Fastigheter behandlar även personuppgifter för bland andra hyresgäster, registrerade i intressekö för bostad eller tomt, arbetssökande och medarbetare. Vi behandlar personuppgifter med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

4.1 De personuppgifter Lundbergs Fastigheter samlar in och behandlar för dig i egenskap av hyresgäst och registrerad i intressekö är:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-post
 • personnummer i de fall du har avtal som privatperson.

5. Varför behandlar vi personuppgifter?

5.1 Lundbergs Fastigheter behandlar personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot hyresgästen.
 • Hantera hyresgästförhållandet och erbjuda våra tjänster.
 • Möjliggöra allmän hyresgästvård och hyresgästservice.
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS.
 • Ge relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev och på webben.
 • Förbättra våra hyresgästerbjudanden, till exempel utveckling av tjänster och funktioner.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Kreditupplysning.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och hyresgästanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av personuppgifter för hyresgäster och personer i intressekö

6.1 Lundbergs Fastigheter baserar behandlingen av personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet. 

6.2 Vi behandlar bland annat personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som hyresgäst. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även hyresgästens interaktion med Lundbergs Fastigheter samt hyresgästens intresse av våra erbjudanden och tjänster för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla erbjudanden. 

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis då vi behöver kunna skicka erbjudanden om våra tjänster. Lundbergs Fastigheter behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför heller ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning. 

6.4 I vissa fall kan Lundbergs Fastigheter ha en rättslig förpliktelse att behandla hyresgästens personuppgifter. Detta gäller till exempel för ärenden som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. 

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategori av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla reception. Fullföljande av avtal.    Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer.  Under den tid vi har ett hyresavtal.
För att marknadsföra Lundbergs Fastigheter och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS. Intresseavvägning. Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer. Så länge det finns ett behov att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlats in för. 

8. Profilering. Namn, adress, telefonnummer, e-post samt i vissa fall personnummer.   

8.1 Lundbergs Fastigheter kan behandla personuppgifter genom profilering. Information analyseras om vilka tjänster och erbjudanden en person varit intresserad av och på vilket sätt, vilka av våra nyhetsbrev personen interagerat medvilka av våra event personen anmält sig till för att tillhandahålla erbjudanden som vi tror passar personen, samt för att bjuda in personen till event. 

8.2 En person kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att ringa Lundbergs Fastigheters reception eller förvaltaren. När vi har mottagit anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifter för detta ändamål. 

9. Hur länge sparar vi uppgifter? 

9.1 Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Lundbergs Fastigheter kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, exempelvis om det pågår en juridisk process. 

10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till? 

10.1 Lundbergs Fastigheter kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom till Lundbergs Fastigheters koncernbolag och andra samarbetspartners. 

10.2 Tredje part som Lundbergs Fastigheter lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en person får endast använda informationen i syfte att: 

 • marknadsföra Lundbergs Fastigheter och Lundbergs Fastigheters samarbetspartners och koncernbolags tjänster, 
 • leverera tjänster med anknytning till Lundbergs Fastigheters avtal med dig som hyresgäst. 

10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Lundbergs Fastigheter om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, och då i syfte att tillvarata Lundbergs Fastigheters rättsliga intressen. 

10.4 Lundbergs Fastigheter kan komma att överföra personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av våra leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. I de fall personuppgifter behöver överföratill något land utanför EU/EES, kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

11. Ändring av integritetspolicy

11.1 Lundbergs Fastigheter kan ändra sin integritetspolicy varvid den presenteras här.

12. Skyddet av personuppgifter

En person ska alltid kunna känna sig trygg när vederbörande lämnar sina personuppgifter till oss. Lundbergs  Fastigheter har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla personuppgifter i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

13. Dina rättigheter

13.1 Lundbergs Fastigheter ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Lundbergs Fastigheter kommer på begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3 En person som registrerat sina personuppgifter har rätt att begära:

 • Tillgång till sina personuppgifter. Det innebär att personen har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dennes personuppgifter.
 • Rättelse av personuppgifter. Vi kommer på begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att personuppgifterna markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.
 • Radering av personuppgifter. Det innebär att personen har rätt att begära att dennes personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.

13.4 Lundbergs Fastigheter kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter sker.

13.5 En person som registrerat sina personuppgifter har rätt till dataportabilitet. Det innebär rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6 En person som registrerat sina personuppgifter har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om personen invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än personens intressen.

13.7 Om en person inte vill att vi behandlar dennes personuppgifter för direkt marknadsföring har hyresgästen alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att kontakta Lundbergs Fastigheter. När vi har mottagit personens invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8 En person som registrerat sina personuppgifter har rätt att vända sig till Datainspektionen med eventuella klagomål angående behandling av dennes personuppgifter.