Kamerabevakning

Syftet med kamerabevakning

För oss på Lundbergs Fastigheter är det självklart att erbjuda så trygga och säkra fastigheter och miljöer som möjligt, där människor kan röra sig fritt och obehindrat. Men tyvärr blir dagens samhällsklimat allt hårdare. Det medför bland annat att ingripanden från väktare och ordningsvakter har blivit allt vanligare i bland annat citygallerior, garage och allmänna utrymmen i våra fastigheter. Därför är kamerabevakning numera en del i vårt arbete med att förebygga och avskräcka från brott och skadegörelse i våra miljöer och runt våra fastigheter. Med hjälp av kamerabevakning kan vi öka tryggheten för personal, boende och besökare som vistas kring våra fastigheter.

Vi använder oss av kamerabevakning i exempelvis entréer, trapphus, köpcentrum på innergårdar och i parkeringsgarage. Dessa finns för att öka tryggheten samt underlätta utredningar och brottsbekämpande åtgärder.

Med kamerabevakning blir det också lättare för polisen och andra brottsbekämpande myndigheter att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Även kommuner och andra myndigheter som ansvarar för räddningstjänst har stor nytta av kamerabevakning eftersom det både kan förebygga kommande olyckor och minska verkningarna av en olycka som redan inträffat.

Rättslig grund och intresseavvägning

Den rättsliga grund som används som stöd för kamerabevakning är en intresseavvägning. Det betyder att för varje enskild kamera som sätts upp har man gjort en avvägning mellan den ökade säkerheten och tryggheten som bevakningen ger och det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen kan innebära.

Den bevakades rättigheter

En person som blivit bevakad har rätt att begära registerutdrag och få sina uppgifter raderade. En sådan önskan ska begäras hos Lundbergs Fastigheters personuppgiftsansvarig. För att få ta del av uppgifterna måste personen kunna legitimera sig och redogöra för under vilken tid man befann sig på platsen som övervakades. Som bevakad har man alltid rätt att klaga hos Datainspektionen.

Åtkomst och lagringstider

För att säkerställa den personliga integriteten är regelverket kring hanteringen av inspelat material mycket strikt. Inspelat material är endast tillgängligt för behöriga personer inom Lundbergs Fastigheters personal. Dessa får enbart ta del av material när misstanke finns att någon farlig eller brottslig händelse har inträffat, eller riskerar att inträffa. Inspelat material lagras i molntjänst eller på fysiska hårddiskar i fysiska serverar som finns någonstans inom Sveriges gränser. Access till servrar samt molntjänsten loggas. Åtkomsten till systemen är begränsat till behöriga personer som har rätt att ta del av materialet samt behörig IT-personal. Det inspelade materialet raderas automatiskt efter tre veckor för att man säkert ska kunna ge polismyndigheten tillräckligt med tid att gå igenom det inspelade materialet efter att ett brott har begåtts.

Ytterligare trygghetsökande funktioner

Med kamerabevakningen kan följande funktioner, utöver det som redan nämnts, komma att användas:

 • Loitering detection – Upptäcker onormal närvaro i ett visst område. Exempelvis att någon väntar utanför en dörr under längre tid.
 • Kvarlämnat objekt – Upptäcker om ett objekt lämnas kvar inom ett visst område.
 • Hämtat objekt – Motsatsen till ovanstående. Funktionen upptäcker om ett objekt avlägsnas från ett visst område.
 • Publiksamling – Upptäcker ett definierbart antal människor som samlas på ett ställe.

Vad vi inte använder bevakningen till:

 • Vi utvärderar och poängsätter inte människor.
 • Vi behandlar inte data i syfte att fatta automatiserade beslut som har rättsliga följder eller liknande betydande följder för den registrerade.
 • Vi utför inte systematisk bevakning, till exempel genom kamerabevakning av en allmän plats för att samla in personuppgifter från internetanvändning eller liknande.
 • Vi behandlar inte känsliga uppgifter som är av mycket personlig karaktär.
 • Vi behandlar inte personuppgifter i stort.
 • Vi kombinerar inte personuppgifter från två eller flera behandlingar på ett sätt som avviker från vad den registrerade rimligen kunna förvänta sig.
 • Vi behandlar inte personuppgifter om personer som av något skäl befinner sig i ett underläge eller i beroendeställning och därför är sårbara.