Finansiell information

Länge leve långsiktigheten

Lundbergs Fastigheter grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges stora privata fastighetsägare med ett fastighetsvärde om cirka 28 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet, som till stor del byggts i egen regi, utgörs av cirka en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelade på 129 fastigheter. Den uthyrningsbara ytan består till cirka 50 procent av bostäder. Resterande del utgörs av kommersiella lokaler för mestadels kontor och handel, men även restauranger, gym, biografer, lager, industri och samhällsfastigheter som äldreboenden och skolor. Bolaget har också cirka 50 exploateringsobjekt.

Nedan kan du ladda hem våra årsredovisningar och ta del av finansiell information.

 

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick år 2021 till 1 594 mnkr (1 570) varav hyresintäkterna uppgick till 1 536 mnkr (1 484). Rörelseresultatet blev 2 966 mnkr (1 634).

Vakansgraden uppgick till 3,5 procent (3,6) av hyresintäkterna. De kommersiella lokalernas vakansgrad inklusive garage och parkering var 4,4 procent (3,8), medan bostädernas vakansgrad var 2,0 procent (3,2).

Driftskostnaderna inklusive de direkta försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 333 mnkr (334).

Kostnadsfört underhåll och kostnadsförda hyresgästanpassningar uppgick till 174 mnkr (177).

Fastighetsskatten uppgick till 80 mnkr (79).

Investeringar i nya fastighetsprojekt har gjorts med 299 mnkr (404) och i förvaltningsfastigheter med 446 mnkr (327).

Under året har 1 (1) fastighet förvärvats och 3 (2) sålts.

Finansiering

Per den 31 december 2021 uppgick koncernens räntebärande skulder till 5 133 mnkr (5 302). Den genomsnittliga räntebindningstiden var cirka 3 månader (3) och den genomsnittliga räntesatsen var 1,1 procent (1,1).

Det redovisade egna kapitalet uppgick till 18 029 mnkr (15 876) och soliditeten var 64 procent (62). Skuldsättningsgraden var 0,3 (0,3).

Förvaltningsfastigheter

Per den 31 december 2021 uppgick förvaltningsfastigheternas verkliga värde till 27 899 mnkr (25 321). För information om marknadsvärderingen, se årsredovisningen.

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Sök kontakt