Finansiell information

Lundbergs Fastigheter grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges stora privata fastighetsägare med ett fastighetsvärde om cirka 25 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet, som till stor del byggts i egen regi, utgörs av cirka en miljon kvadratmetet uthyrningsbar yta fördelade på 131 fastigheter. Den uthyrningsbara ytan består till cirka 50 procent av bostäder. Resterande del utgörs av kommersiella lokaler för mestadels kontor och handel, men även gym, biografer, lager, industri och samhällsfastigheter som äldreboenden och skolor. Bolaget har också cirka 50 exploateringsobjekt.

Nedan kan du ladda hem våra årsredovisningar och ta del av finansiell information.

 

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick år 2020 till 1 570 mnkr (1 477) varav hyresintäkterna uppgick till 1 484 mnkr (1 400). Rörelseresultatet blev 1 634 mnkr (2 168).

Vakansgraden uppgick till 3,6 procent (3,6) av hyresintäkterna. De kommersiella lokalernas vakansgrad inklusive garage och parkering var 3,8 procent (3,6), medan bostädernas vakansgrad var 3,2 procent (3,7).

Driftskostnaderna inklusive de direkta försäljnings- och administrationskostnaderna uppgick till 334 mnkr (348).

Kostnadsfört underhåll och kostnadsförda hyresgästanpassningar uppgick till 177 mnkr (166).

Fastighetsskatten uppgick till 79 mnkr (82).

Investeringar i nya fastighetsprojekt har gjorts med 404 mnkr (722) och i förvaltningsfastigheter med 327 mnkr (448).

Under året har 1 (0) fastighet förvärvats och 2 (0) sålts.

Finansiering

Per den 31 december 2020 uppgick koncernens räntebärande skulder till 5 302 mnkr (4 730). Den genomsnittliga räntebindningstiden var cirka 3 månader (4) och den genomsnittliga räntesatsen var 1,1 procent (1,6).

Det redovisade egna kapitalet uppgick till 15 876 mnkr (15 169) och soliditeten var 62 procent (63). Skuldsättningsgraden var 0,3 (0,3).

Förvaltningsfastigheter

Per den 31 december 2020 uppgick förvaltningsfastigheternas verkliga värde till 25 321 mnkr (23 945). För information om marknadsvärderingen, se årsredovisningen.

 

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Sök kontakt