Finansiell information

""
""

Länge leve långsiktigheten

Lundbergs Fastigheter grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges stora privata fastighetsägare med ett fastighetsvärde om cirka 28 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet, som till stor del byggts i egen regi, utgörs av 885 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelade på 130 fastigheter. Den uthyrningsbara ytan består till cirka 60 procent av bostäder. Resterande del utgörs av kommersiella lokaler för mestadels kontor och handel, men även restauranger, gym, biografer, lager, industri och samhällsfastigheter som äldreboenden och skolor. Bolaget har också cirka 50 exploateringsobjekt.

Nedan kan du ladda hem våra årsredovisningar och ta del av finansiell information

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick 2023 till 1 808 mnkr (1 736). Hyresintäkterna ökade med 122 mnkr till 1 690 mnkr (1 568). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 7,1 procent. Företagets totala hyresvakansgrad uppgick till 3,4 procent (3,7), varav bostäder 1,3 procent (1,3) och lokaler med mera 4,7 procent (5,3).

Driftkostnaderna, exklusive fastighetsskatt, uppgick till 277 mnkr (261). Fastighetsskatten uppgick till 92 mnkr (91). Kostnader för underhåll var 199 mnkr (183). Rörelseresultatet före värdeförändringar uppgick till 1 053 mnkr (1 006). Rörelseresultatet inklusive värdeförändringar var 29 mnkr (556).

Finansiering

Per den 31 december 2023 uppgick koncernens räntebärande nettoskuld till 5 173 mnkr (5 373). Den genomsnittliga räntebindningstiden var cirka 3 månader och den genomsnittliga räntesatsen 1,7 procent (1,1).

Det redovisade egna kapitalet uppgick till 17 793 mnkr (18 062) och soliditeten var 64 procent (63). Skuldsättningsgraden var 0,3 procent (0,3).

Förvaltningsfastigheter

Per den 31 december 2023 uppgick förvaltningsfastigheternas verkliga värde till 27 690 mnkr (28 203). För information om marknadsvärderingen, se årsredovisningen.

 

 

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Sök kontakt