Finansiell information

""
""

Länge leve långsiktigheten

Lundbergs Fastigheter grundades 1944 och har utvecklats till en av Sveriges stora privata fastighetsägare med ett fastighetsvärde om cirka 28 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet, som till stor del byggts i egen regi, utgörs av 885 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelade på 130 fastigheter. Den uthyrningsbara ytan består till cirka 60 procent av bostäder. Resterande del utgörs av kommersiella lokaler för mestadels kontor och handel, men även restauranger, gym, biografer, lager, industri och samhällsfastigheter som äldreboenden och skolor. Bolaget har också cirka 50 exploateringsobjekt.

Nedan kan du ladda hem våra årsredovisningar och ta del av finansiell information

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1 736 mnkr (1 594). Hyresintäkterna ökade med 94 mnkr till 1 568 mnkr (1 474). För jämförbara fastigheter ökade hyresintäkterna med 2,9 procent. Företagets totala hyresvakansgrad uppgick till 3,7 procent (3,5), varav bostäder 1,3 procent (2,0) och lokaler med mera 5,3 procent (4,4).

Driftkostnaderna, exklusive fastighetsskatt, uppgick till 261 mnkr (244). Fastighetsskatten uppgick till 91 mnkr (80). Kostnader för underhåll var 183 mnkr (174). Rörelseresultatet före värdeförändringar uppgick till 1 006 mnkr (931). Rörelseresultatet inklusive värdeförändringar var 556 mnkr (2 966).

Finansiering

Per den 31 december 2022 uppgick koncernens räntebärande nettoskuld till 5 373 mnkr (5 133). Den genomsnittliga räntebindningstiden var cirka 3 månader och den genomsnittliga räntesatsen 1,3 procent (1,1).

Det redovisade egna kapitalet uppgick till 18 062 mnkr (18 029) och soliditeten var 63 procent (64). Skuldsättningsgraden var 0,3 procent (0,3).

Förvaltningsfastigheter

Per den 31 december 2022 uppgick förvaltningsfastigheternas verkliga värde till 28 203 mnkr (27 899). För information om marknadsvärderingen, se årsredovisningen.

 

 

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Sök kontakt