Ansvarfullt företagande

Risker och affärsetik

Hållbarhetsrelaterade risker

Vi har konstaterat att de största hållbarhetsriskerna är kopplade till byggnation, inköp, drift och fysiska klimatrisker. På grund av det förändrade klimatet har bolagets samtliga fastigheter genomgått en klimatrelaterad riskscreening och vi har kartlagt fastigheter med förhöjd riskbild för att kunna arbeta förebyggande med klimatanpassningsåtgärder.

Övriga risker ligger främst inom miljö och arbetsmiljö men finns även inom arbetsvillkor och korruption. Risker kopplat till mänskliga rättigheter kan föreligga, främst i leverantörsledet. För att utvecklas tillsammans är det viktigt att de vi samarbetar med delar våra värderingar och vi har därför en uppförandekod för leverantörer. Genom den interna uppförandekoden, uppförandekoden för leverantörer och rutiner kring upphandling minskar dessa risker. Vi har riktlinjer och rutiner med höga krav för att säkerställa goda arbetsvillkor i alla led. Under året har vi påbörjat arbetet med att utvärdera dessa krav och befintliga processer som berör leverantörer med syfte att få en bättre due diligence-process och hantering av risker avseende mänskliga rättigheter i värdekedjan.

Trygg och säker arbetsplats

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller våra riktlinjer gällande till exempel arbetsvillkor och antikorruption finns en inrättad visselblåsar-funktion. På detta sätt kan medarbetare, kunder, leverantörer och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör. Under 2023 har vi inte fått in några anmälningar.

Vi har en central skyddskommitté och vid varje arbetsställe finns ett skyddsombud. Skyddsronder genomförs och protokollförs, eventuella brister åtgärdas av ansvarig chef. Tillvägagångssättet är transparent och redovisas på intranätet. Genom egen personal på plats i byggprojekten och frekventa besök på arbetsplatserna från bolagets ledning, är bolaget väl informerade om möjligheter och risker inom respektive projekt. Under året har sex tillbud och ett olycksfall rapporterats in. Dessa har inte resulterat i några allvarliga personskador. I tillämpliga fall har anmälan skett till arbetsmiljöverket. Genomgång med entreprenörer har vid behov utförts och gemensam åtgärdsplan har upprättats.

Riktlinjer och styrdokument

Som stöd för såväl chefer som medarbetare samt för att säkerställa att FN:s principer avseende mänskliga rättig-heter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption efterlevs finns, förutom den interna uppförandekoden, ett antal styrdokument. Dessa riktlinjer är del av introduktionen vid nyanställningar och finns alltid tillgängliga på vårt intranät. Utbildning avseende riktlinjer sker löpande genom lokala utbildningsinsatser.

Förutom uppförandekod för leverantör och medarbetare finns bland andra följande riktlinjer:

  • Alkohol- och drogpolicy
  • Diskrimineringspolicy
  • Etiska riktlinjer
  • IT-säkerhetspolicy
  • Insiderpolicy
  • Policy för distansarbete
  • Miljö- och energipolicy

Ekonomisk stabilitet och långsiktig lönsamhet

En balanserad ekonomisk tillväxt och lönsamhet som tar hänsyn till miljö, klimat och människor är en förutsättning för hållbar utveckling samt ansvarsfullt företagande. Vi står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan bolaget ta ansvar för sin del i samhällsutvecklingen. I detta ligger att vara ett föredöme i klimatarbetet genom att stödja aktörer, affärsidéer och innovationer som bidrar till en cirkulär ekonomi, ett hållbart näringsliv och en välmående planet. Vi vill uppnå en god avkastning och värdetillväxt med låg risk. Detta görs genom låg skuldsätt-ning och god likvid beredskap. Med en stabil finansiell ställning utgör vi en pålitlig affärspartner för såväl kunder som leverantörer, samtidigt som vi är en attraktiv arbetsgivare för kompetenta medarbetare. För våra kunder är det en trygghet att ha en fastighetsägare och hyresvärd som de kan lita på och som håller ingångna avtal samt har förmågan att investera i sina fastigheter.

Kundnöjdhet och goda relationer

Långsiktighet, kvalitet och omsorg för detaljer har sedan starten 1944 varit en hörnsten i bolagets företagskultur. Det är i detaljerna som vårt stora engagemang visar sig vilket vi tror är viktigt för att våra kunder ska vilja stanna kvar över tid. Att hissknappen är putsad, trottoaren sopad och att hyresgästerna får en snabb återkoppling gör skillnad. Vi har en stark tro på att detta skapar långvariga kundrelationer. Genom att ha kunder som stannar länge minskar behovet av ombyggnation vilket bidrar till en mer hållbar verksamhet.
Vi drivs av att vara en omtyckt hyresvärd och ha kunder som uppskattar det varumärket står för. En stark tradition och nyfikenhet på morgondagen säkerställer konkurrenskraft och lönsamhet. Kundernas feedback är av största vikt och vi mäter kundnöjdheten inom affärsområdena bostad, kontor samt handel- och mötesplatser.

Vi har bland de nöjdaste hyresgästerna i landet och har under många år fått toppbetyg i olika kundundersökningar. 2023 placerade vi oss överst i undersökningen AktivBo i kategorierna högsta serviceindex, högsta produktindex och högsta profil (bostadskunder). I Fastighetsbarometern (kontorskunder) placerade sig bolaget på en fin tredjeplats. För tredje året i rad höjer Lundbergs Fastigheter sitt NKI-resultat och fick i år det högsta resultatet hittills.