Miljö

Klimatneutrala 2030

En bild för en kolumn om Långsiktigt miljöarbete

Långsiktigt miljöarbete

Världen står inför många svåra utmaningar och klimatfrågan är en av de största. För oss är det viktigt att vara en del av utvecklingen till ett mer hållbart samhälle, vi vill vara med och driva på smarta lösningar som minskar klimatpåverkan och vi vill göra det lätt att göra rätt för vår organisation att nå målet att bli klimatneutrala 2030. Lundbergs Fastigheters vision är att ge människor möjligheter till att leva ett bättre liv utan att att förstöra möjligheterna till ett gott liv för kommande generationer. 

Lundbergs Fastigheter har länge haft ett aktivt miljöarbete. Sedan många år tillbaka är bolagets hållbarhets-chef en del av vår ledningsgrupp. Sedan drygt 25 år arbetar vi med ett verksamhets ledningssystem som idag även stödjer miljöarbetet och är en naturlig, integrerad del av den dagliga verksamheten.

Det ger oss en stabil grund att stå på i det accelererande klimatarbetet, och hjälper oss hantera viktiga miljöaspekter i förvaltningen, så som vatten- och energianvändning, kemikaliehantering och inköp.

Hållbarhetsorienterade aktiviteter 2023

Klimatförändringar

Klimatkrisen förändrar förutsättningarna för det långsiktiga värdeskapandet. Som en stor beställare i en utsläppsintensiv bransch har vi ett ansvar att driva på klimatomställningen såväl internt som hos leverantörer och kunder. Vi tar det ansvaret på stort allvar och 2020 antogs målsättningen att uppnå en klimatneutral verksamhet i hela värdekedjan till 2030. En ambitiös och utmanade målsättning som driver på omställningen till ett konkurrenskraftigt klimatneutralt fastighetsbolag.

Läs mer om vårt arbete med klimatförändringar

Cirkulär ekonomi

Ungefär 35% av Sveriges totala avfall kommer från bygg- och fastighetssektorn. Genom att arbeta så högt upp i avfallshierarkin som möjligt kan den linjära produktionen och konsumtionen av byggprodukter och byggmaterial ersättas av ett cirkulärt system med minskade avfallsmängder och högre resurseffektivitet. Återbruk och material­återvinning i industriell skala kräver nya aktörer och samverkansformer som löser problem kring lagerhållning, garantier, rekonditionering och marknadsplattformar.

Läs mer om cirkulär resurshantering

Energi och miljö

I över 20 års tid har en effektiv energianvändning varit ett fokusområde för vår förvaltning vilket är gynnsamt för både ekonomin och klimatet. Vi arbetar mot tydliga mål och med höga krav på genomförande. Långsiktiga satsningar inom energieffektivisering är en central del i att skapa en hållbar framtid.

Läs mer om energi och miljö
En bild för en kolumn om Klimatbokslut

Klimatbokslut

2020 beräknade och redovisade Lundbergs Fastigheter för första gången utsläppen i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet för basåret 2019. Liksom ekonomiska bokslut är klimatbokslutet och dess nyckeltal ett beslutsunderlag och ett viktigt verktyg för utvärdering, uppföljning och åtgärdsimplementering. 2023 är fjärde året som vi beräknar och redovisar bolagets utsläpp.

Ladda hemma och läs årets klimatbokslut

EU-taxonomi

EU:s taxonomiförordning ämnar underlätta för investerare och företag att identifiera och jämföra hållbara investeringar (kapitalutgifter) och främja flödet av kapital till gröna investeringar. Företag prövar sin verksamhet mot taxonomiförordningens tekniska granskningskriterier och minimiskyddsåtgärder. Om dessa uppfylls kan hela, eller delar av företagets omsättning, investeringar (kapitalutgifter) och driftutgifter bli klassade som hållbara.

EU-kommissionen antog under 2023 en ny uppsättning taxonomikriterier (utöver redan befintliga för miljömål ett och två som avser klimat) för miljömål tre till sex, vilka avser vatten, cirkulär ekonomi, föroreningar och biologisk mångfald. För Lundbergs Fastigheter bedöms miljömål fyra (cirkulär ekonomi) som taxonomitillämpligt vid uppförande av nya byggnader och renovering av befintliga byggnader. Utöver miljömål ett och två har således även miljömål fyra tillkommit i taxonomiredovisningen 2023.

Bolagets fastighetsbestånd presterar bra i termer om energiprestanda (primärenergi) vilket resulterat i en ökning av andelen hållbar omsättning, 48 procent (43), liksom i andelen hållbara driftutgifter, 40 procent (37). Andelen hållbara kapitalutgifter minskar, 27 procent (41), vilket främst förklaras av mindre nedlagda investeringar i taxonomiförenliga fastigheter.

Begreppsförklaring

Taxonomitillämplig: Den omsättning samt de investeringar och driftutgifter som härrör från produkter eller tjänster som är förknippade med en eller flera av taxonomins ekonomiska verksamheter.

Taxonomiförenlig: Den omsättning samt de investeringar och driftutgifter som uppfyller taxonomins tekniska granskningskriterier avseende hållbarhet. En förenlig verksamhet är alltid taxonomitillämplig.

Taxonomiresultat 2023
Total (mnkr)*Hållbara (%)Ej hållbara (%)Omfattas ej (%)
Omsättning1 80848502
Kapitalutgifter51727721
Driftutgifter25240600

* Total summa är beräknad utifrån taxonomiförordningens definition av total omsättning respektive totala kapitalutgifter och driftutgifter.

Ansvarsfullt företagande

Långsiktig lönsamhet är en grundläggande förutsättning för att bolaget ska kunna genomföra strategier och uppnå våra mål över tid. En balanserad ekonomisk tillväxt och lönsamhet med hänsyn till miljö, klimat och människor är en förutsättning för hållbar utveckling samt ansvarsfullt företagande.

Läs mer om ansvarsfullt företagande

Socialt ansvar

Allt handlar om människor, vi vill ge medarbetare och hyresgäster möjligheten att leva ett bättre liv. Vår vision är att vi vill vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan.

Läs om hur vi arbetar med socialt ansvar