Uppförandekod

Vi vill vara en ledande utvecklare av hållbara stadsmiljöer

Som hyresvärd, fastighets- och stadsutvecklare har vi stor inverkan på människors vardag och liv. För Lundbergs Fastigheter är hållbar utveckling det som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi vill vara en aktör som bidrar till att utveckla hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer kan utvecklas i samverkan. Därför är det viktigt att våra leverantörer delar vår grundläggande syn i de frågor som hanteras i denna ”Uppförandekod för leverantörer”. Branschorganisationen Fastighetsägarna har tagit fram en gemensam uppförandekod för leverantörer inom fastighetsbranschen. Vi har valt att använda denna kod. I fastighetsbranschen är långsiktighet väsentlig och det är viktigt att bedriva verksamheten så att den främjar en hållbar utveckling. Genom denna branschgemensamma uppförandekod vill vi verka för att alla de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Vi ställer motsvarande krav på våra utvalda leverantörer, vilket innebär att leverantören ska respektera uppförandekoden, att de gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och att de arbetar aktivt för att den efterlevs hos anlitade underleverantörer.

Varor och tjänster som levereras ska vara förenliga med FN:s Global Compact:s 10 principer www.unglobalcompact.org. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Lagar och förordningar

Leverantören ska följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter och standarder samt kollektivavtal relevanta för sin verksamhet samt inneha samtliga för verksamheten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar.

Affärsetik

Verksamheten ska bedrivas enligt god affärssed, främja fri konkurrens och hålla en hög etisk standard. Ingen form av korruption, mutor, penningtvätt eller otillåten konkurrensbegränsning är tillåten.

Representation

Representation och gåvor ska präglas av öppenhet, måttfullhet och alltid ha ett naturligt samband med affärsrelationen.

Informationshantering

Konfidentiell information som rör vår eller våra kunders verksamhet får bara användas för det ändamål den är avsedd.

Miljö

Leverantören ska:

 • Ha kunskap om och kontroll över sin miljöpåverkan.
 • Fortlöpande arbeta med förbättrande miljöåtgärder i sin verksamhet.
 • Tillämpa försiktighetsprincipen.
 • Ha system för att avfall tas om hand på korrekt sätt så att återanvändning och återbruk främjas.
 • Arbeta för att minska utsläpp till luft, mark och vatten samt effektivisera sin energi- och resursanvändning.
 • Ta hänsyn till materialval vid om- och tillbyggnad.

Arbetsmiljö och sociala villkor

Mänskliga rättigheter och respekt för människors lika värde:

 • Leverantören ska stödja och respektera internationellt deklarerade mänskliga rättigheter och behandla sina anställda och leverantörer rättvist, jämställt och med respekt för alla människors lika värde.
 • Leverantören ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom sin verksamhet medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Diskriminering och förtryck

Diskriminering oavsett grund, får inte förekomma vid vare sig rekryteringsförfarande, lönesättning, utbildning, befordran eller uppsägning. Leverantören ska också se till att trakasserier, mobbning, hot, förtryck eller annan kränkande behandling inte förekommer.

Föreningsfrihet

Leverantören ska respektera anställdas rättighet att organisera sig i fackföreningar och ha möjlighet till kollektiva förhandlingar utan rädsla för bestraffning, hot eller ofredande.

Arbetsvillkor

 • Alla anställda ska ha skriftliga anställningsavtal översatta till ett språk de förstår.
 • Alla anställda ska ha rätt till lagstadgad ledighet inklusive sjuk- och föräldraledighet.
 • Arbetstagarna ska ha minst en vilodag i veckan. Veckoarbetstiden får inte överstiga de lagliga gränserna eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid.
 • Löneavdrag som disciplinär åtgärd är inte tillåtet. Lön ska utbetalas regelbundet, direkt till anställda, på utsatt tid och till fullo.
 • De som arbetar för leverantören under anställningslika förhållanden ska också behandlas i enlighet med ovanstående principer och denna uppförandekod.

Tvångsarbete

Allt arbete ska ske under frivilliga former. Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av hot eller bestraffning är tillåten. Inga anställda får heller tvingas deponera värdeföremål eller identitetspapper hos sin arbetsgivare.

Barnarbete

Barnarbete får inte förekomma. Saknas nationell lag mot barnarbete i det land där verksamheten bedrivs, får ingen anställas som är under 15 år.

Arbetsmiljö och säkerhet

 • Leverantören ansvarar för att egna arbeten är planerade och utformade så att arbetsmiljön blir säker att vistas i.
 • Leverantören ska arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljö och hälsa. Olycksfall och arbetsskador ska förebyggas och incidenter ska alltid rapporteras.
 • Alla som arbetar för leverantörens räkning ska regelbundet utbildas i säker arbetsmiljö och relevant information ska finnas lättillgänglig på ett språk som alla verksamma förstår.
 • Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, inklusive brandsäkerhet, farliga arbetsmoment och första hjälpen.
 • Arbetsgivaren ska, så långt det är möjligt, tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se till att information om hälsa och säkerhet finns lättillgänglig på arbetsplatsen.
 • Leverantören ska se till att alkohol och droger inte brukas under arbetstid på arbetsplatsen och alla verksamma, oavsett anställnings- eller kontraktsform, ska omfattas av olycksfallsförsäkring.

Hitta rätt person på rätt plats

Har du en fråga och vill komma i kontakt med oss? Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Sök kontakt