Stadsmiljöer för ett bättre liv

Med det övergripande syftet att ge människor möjlighet till bättre liv, är vår vision att vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer utvecklas i samverkan.

Hållbar utveckling innebär att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vårt arbete utgår från sju av FN:s globala mål och har tre perspektiv – människa, miljö och ekonomi. Alla tre är lika viktiga, och det behövs en stabil lönsamhet för att lyckas långsiktigt. Vi sätter extra fokus på barnen och klimatet. Helt naturligt, eftersom barnen är vår framtid och klimatet en förutsättning för en levande planet.

 

 

Genom att följa FN Global Compact förbinder vi oss till att förverkliga och integrera principer när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption i vår verksamhet. Vår interna uppförandekod, liksom uppförandekoden för leverantörer, utgår från dessa principer.

Vi tar hänsyn till både lokala och globala aspekter i vårt hållbarhetsarbete. Vi vill och ska alltid förhålla oss till vår omvärld. För att växa och vara konkurrenskraftiga behöver vi kontinuerligt utvecklas och anpassa oss till nya förutsättningar och förhållanden. Det är genom att förstå omvärlden som vi kan skapa nya möjligheter till utveckling. Vi behöver vara lyhörda och följsamma, och samtidigt ifrågasättande. Vi vill vara en aktiv, ansvarsfull och utvecklingsinriktad aktör i alla städer där vi bedriver verksamhet. För vi är övertygade om att samverkan och samarbete är nödvändigt för att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer.

Ett väl fungerande hållbarhetsarbete bidrar till bättre förvaltning, god kontroll och utveckling av fastigheterna. Det är också en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda en väldigt bra kundupplevelse, rekrytera engagerade medarbetare och nå ökad lönsamhet. Vårt hållbarhetsarbete sker såväl integrerat i den dagliga verksamheten som i specifika hållbarhetsprojekt. Genom att integrera alla tre perspektiv – människa, miljö och ekonomi – i vår dagliga verksamhet lägger vi grunden till att skapa en hållbar helhet och ett framgångsrikt företag.

””

För ett hållbart cityliv

Vi jobbar ständigt för att hålla miljöerna kring våra fastigheter snygga, trygga och säkra, samtidigt som vi driver utvecklingen av ett city där alla åldrar trivs och vill umgås.

Social hållbarhet
””

Klimatåtgärder som gör skillnad

Samhällets energiproduktion har stor klimatpåverkan och därför fokuserar vi på att energieffektivisera våra fastigheter. Vi vill göra insatser som gör skillnad.

Miljö och hållbarhet
””

Förutsättningar för hållbarhet

Lundbergs Fastigheter står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan vi ta ansvar för vår del i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet