Vi växlar upp hållbarhetsarbetet – klimatneutral värdekedja 2030

I slutet av 2020 tog vi ett viktigt och avgörande beslut om att bli klimatneutrala till 2030. Målet omfattar hela värdekedjan, från hyresgäster till leverantörer och medarbetare. Det nya hållbarhetsmålet går hand i hand med vår övergripande affärsstrategi och är en förutsättning för fortsatt framgång och konkurrenskraft.

Klimatkrisen är vår tids viktigaste storskaliga fråga och vi, liksom andra delar av samhället, behöver snabbt anpassa vår verksamhet för att minimera dess inverkan på klimatet. Vi har sedan tidigare antagit ”Bygg- och anläggningssektorns färdplan för fossilfri konkurrenskraft”. Vårt ansvar som storskalig beställare och vår stora påverkan på omgivningen har dock resulterat i att vi höjt ambitionsnivån ytterligare. Under 2020 har vi mätt alla utsläpp kopplade till Scope 1, 2 och 3, det vill säga utsläppen i hela värdekedjan. Arbetet som vi genomfört tillsammans med studenter från Linköpings universitet har resulterat i en färdplan mot den nyantagna målsättningen om klimatneutral verksamhet i hela värdekedjan år 2030.

Färdplanen mot en klimatneutral verksamhet i hela värdekedjan 2030 innehåller en mängd olika projekt och omställningar. På lång sikt finns stora strukturella utmaningar i branschen för att säkerställa exempelvis möjligheter till återbruk på ett effektivt sätt. Frågor som vi inte kan lösa på egen hand, men där vi kan vara en pådrivande part för att förändra. På kort sikt finns mindre projekt där vi till exempel byter ut ett sämre byggmaterial mot ett bättre, effektiviserar materialprocesser och förbättrar möjligheterna för återvinning. Vi bryter ner den övergripande målsättningen om klimatneutral värdekedja till 2030 i tre tydliga inriktningar:

  • Minskade utsläpp i byggnationer
  • Minskad energiförbrukning
  • Att positivt påverka våra kunders egna hållbarhetsarbete

Genom att systematisera återanvändning av bland annat byggmaterial finns möjligheter att successivt anpassa vår verksamhet till den cirkulära ekonomin. Vi mäter allt byggavfall och säkerställer en så god återvinningsgrad som möjligt i varje projekt.

Vi har under året fortsatt arbetet med så kallade LCA-kalkyler (Livscykelanalys) i nybyggnadsprojekt, bland annat i samband med kontorsprojektet LINK Business Center i Linköping, och därigenom skapat förbättrade hållbarhetsresultat. Dessa kalkyler är ett bra instrument för att påvisa den klimatpåverkan som nybyggnadsprojekt har och vilka åtgärder som kan göras för att minska den.

För en hållbar framtid

Med det övergripande syftet att ge människor möjlighet till bättre liv, är vår vision att vara den ledande utvecklaren av hållbara stadsmiljöer där människor, företag och organisationer utvecklas i samverkan.

Social hållbarhet
miljö och hålbarhet

Klimatåtgärder som gör skillnad

Samhällets energiproduktion har stor klimatpåverkan och därför fokuserar vi på att energieffektivisera våra fastigheter. Vi vill göra insatser som gör skillnad.

Miljö och hållbarhet

Förutsättningar för hållbarhet

Lundbergs Fastigheter står för sunda värderingar och med ekonomisk stabilitet kan vi ta ansvar för vår del i samhällsutvecklingen.

Ekonomisk hållbarhet