Cirkulär ekonomi

 

Den cirkulära ekonomin handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från ett överutnyttjande av naturresurser. För en minskad klimatpåverkan från byggnation och förvaltning är bevarande och återbruk en nyckelåtgärd, liksom medvetna materialval med låg klimatpåverkan och lång livslängd. Vi ser omställningen till en cirkulär ekonomi som en tydlig affärsmöjlighet. Genom att bevara och återbruka byggmaterial kan inköpskostnader minskas liksom även kostnader för hantering av bygg- och rivningsavfall.

Återbruk

Vi har sedan många år lagat och återanvänt material och ett ökat återbruk är en av huvudstrategierna i arbetet mot en klimatneutral värdekedja till 2030. Den stadigt ökande efterfrågan på återbrukat material i bygg- och fastighetsbranschen höjer värdet på befintliga och begagnade material. Detta föranleder en ny, snabbt växande marknad för köp och sälj av återbrukat byggmaterial. Återbruk och materialåtervinning i industriell skala kräver nya aktörer och samverkansformer som löser problem kring lagerhållning, garantier, rekonditionering och marknadsplattformar. Vi för en kontinuerlig dialog
med leverantörer och branschkollegor för att tillsammans identifiera lösningar i dessa frågor.

Sedan 2020 har vår ambitionsnivå avseende återbruk stegvis höjts. För att främja ett mer omfattande återbruk behöver arbetet förenklas och bli mer ekonomiskt försvarbart. Därför arbetar bolaget bland annat med projekt som effektiviserar återbruket med enkel materialinventering och digital produktdatabank, för att skapa bättre förutsättningar framåt.

Medvetna materialval

2023 bestod 31 procent av våra totala utsläpp från inköp av material och produkter kopplade till ROT-projekt, hyresgäst- och konceptanpassningar samt planerat och löpande underhåll. Att välja material av hög kvalitet har varit en självklarhet sedan 1944. Men för att reducera klimatpåverkan är
branschen, och följaktligen Lundbergs Fastigheter, beroende av framtida teknikutveckling i framför allt basindustrin för produktion av material som i många projekt är svåra att byta ut, som klimatneutralt stål och klimatförbättrad betong.

Standard 2030

För att säkerställa att bolaget använder material som uppfyller krav om förvaltningskvalitet, estetik, miljö, klimat samt kostnad tas olika koncept och typstandarder fram, dessa samlas under namnet Standard 2030. Med hjälp av Standard 2030 kvalitetssäkrar våra inköp och erbjuder våra kunder
enkla och smarta alternativ med garanterat bra och mer hållbara produkter. 2021 lanserades Standard 2030 Kontor och under 2023 har arbetet med att ta fram Standard 2030 Bostad genomförts.

Bygg- och rivningsavfall

Vår verksamhet genererar bygg- och rivningsavfall i såväl i förvaltning som i större projekt. Vi strävar efter så lite bygg- och rivningsavfall som möjligt. Sedan 2020 rapporteras genererat avfall in vid alla slutförda projekt, i mängder och fraktioner. 2021 reviderades dessa föreskrifter så att fraktionerna  blandat avfall och deponi kategoriseras som undantagsfraktioner vilka endast får förekomma om utsortering vid byggarbetsplatsen bedöms omöjligt. Vår förvaltning har tillsammans med leverantörer gjort stora framsteg sedan 2020. Då var andelen deponi och blandat avfall av det totala bygg- och rivningsavfallet 66 procent. 2023 är motsvarande andel 7 procent.