Klimatförändringar

 

Klimatkrisen förändrar förutsättningarna för det långsiktiga värdeskapandet. Som en stor beställare i en utsläppsintensiv bransch har vi ett ansvar att driva på klimatomställningen såväl internt som hos leverantörer och kunder. Vi tar det ansvaret på stort allvar och 2020 antogs målsättningen att uppnå en klimatneutral verksamhet i hela värdekedjan till 2030. En ambitiös och utmanade målsättning som driver på omställningen till ett konkurrenskraftigt klimatneutralt fastighetsbolag.

Färdplanen mot en klimatneutral verksamhet i hela värdekedjan år 2030 innehåller en mängd olika projekt och omställningar. Den utgår från bolagets största utsläppsgenererande aktiviteter samt dess rådighetsnivå. På lång sikt finns det stora strukturella utmaningar i branschen för att säkerställa hållbara värdekedjor. Detta är frågor som vi inte kan lösa på egen hand, varför bolaget ser samverkan som en nyckelfaktor i arbetet med en storskalig minskning av fastighetsbranschens klimatpåverkan. På kortare sikt är arbetet med att föreskriva byggmaterial som har låg klimatpåverkan en viktig åtgärd, liksom förändrade arbetsmetoder för ökat bevarande, återbruk och mindre bygg- och rivningsavfall.

Vi anser att det viktigaste verktyget i omställningen är att fatta klimatmedvetna beslut. Detta kräver relevant och tillförlitlig information om vår klimatpåverkan. 2023 lanserades ett internt klimatkalkylsverktyg och ett analysverktyg för hållbarhetsinformation, med syfte att förse projektledare, förvaltare och ledning med bättre beslutsunderlag avseende klimatpåverkan i fastighetsförvaltningen.

Lundbergs Fastigheters arbete för en klimatanpassad verksamhet:
  • Samtliga fastigheter har genomgått en klimatriskscreening enligt EU-taxonomins föreskrifter med avseende på intensiv värme, skyfall, översvämning av sjöar och vattendrag, förhöjda havsnivåer, ras, skred och erosion samt intensiva snöfall och snölaster.
  • Identifiering och implementering av klimatanpassningsåtgärder i fastigheter med förhöjd riskbild.
  • Rutiner för uppföljning och egenkontroll av arbetet med klimatanpassning.
  • Klimatrisker och anpassningsåtgärder ska tas i beaktande vid renovering och ombyggnation av befintlig bebyggelse såväl som vid nybyggnation och investeringsbeslut.

Klimatbokslut

2020 beräknade och redovisade Lundbergs Fastigheter för första gången utsläppen i scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet för basåret 2019. Liksom ekonomiska bokslut är klimatbokslutet och dess nyckeltal ett beslutsunderlag och ett viktigt verktyg för utvärdering, uppföljning och åtgärdsimplementering. 2023 är fjärde året som vi beräknar och redovisar bolagets utsläpp.

Hur beräknar vi våra utsläpp?

Vi följer de internationella riktlinjerna i GHG-protokollet, som delar in utsläppen i tre kategorier: Scope 1, 2 och 3. Scope 1 är utsläpp från vår egen verksamhet, till exempel från våra tjänstebilar. Scope 2 är utsläpp från den energi vi köper, till exempel el, fjärrvärme och fjärrkyla. Scope 3 är utsläpp från andra källor som vi påverkar, till exempel från våra hyresgästers elanvändning, våra leverantörer och våra anställdas resor.

Vi räknar ut våra utsläpp från olika verksamhetsaktiviteter, till exempel fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling och administration, se diagram 1 och 2. Vi använder en metod som tar hänsyn till om vi köper energi som är märkt med ett ursprung, till exempel vindkraft eller solenergi. Vi räknar inte med utsläppsminskningar som kommer från klimatkompensation, det vill säga att vi betalar för att någon annan minskar sina utsläpp.

Vi uppdaterar våra beräkningar om vi köper eller säljer fastigheter, eller om vi får bättre data eller metoder. Vi redovisar våra utsläpp i hållbarhetsnoter not 5 och 6 i vår Hållbarhetsredovisning. Några viktiga punkter är:

  • Vi har beräknat och redovisat våra utsläpp i scope 1, 2 och 3 sedan 2019, som är vårt basår.
  • Vi har utökat systemgränsen 2023 till att inkludera utsläpp från tjänsteresor i privatägd bil.
  • Vi har korrigerat utsläppen från anställdas pendlingsresor bakåt på grund av en förbättrad beräkningsmetod.
1: Totala utsläpp fördelat på scope

 

 

Scope 1: Direkta utsläpp
Scope 2: Indirekta utsläpp från värme, kyla och el
Scope 3: Övriga indirekta utsläpp

 

2: Totala utsläpp fördelat på aktiviteter 2023

Cirklarna visar aktiviteternas andel av totala utsläpp.