Hållbarhetsorienterade aktiviteter 2023

Rapportering och information

  • Genomförande av dubbel väsentlighetsbedömning enligt EU:s nya hållbarhetsrapporteringsdirektiv, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).
  • Rapportering enligt EU-taxonomins kriterier avseende miljömässig hållbarhet (taxonomiförenlighet) för miljömål 1–2 och rapportering avseende taxonomitillämplighet för miljömål 3–6.
  • Återkommande intern kommunikation genom hållbarhetskrönika på intranätet.
  • Utveckling och implementering av ett business intelligence-verktyg som samlar in och analyserar information om materialmängder och dess klimatpåverkan, bygg- och rivningsavfall samt återbruks- material från alla bolagets lokalanpassningar och konceptrenoveringar.

Förvaltning och byggnation

  • Framtagande av Standard 2030 Bostad – ett färdigt koncept för konceptrenoveringar där material och produkter med bättre miljö- och klimatprestanda föreskrivs.
  • Test och föreskrivning av pappreglar vid byggnation av icke-bärande innerväggar som substitut för stålreglar.
  • Utveckling och implementering av ett klimatkalkylsverktyg för projektspecifik beräkning av klimatpåverkan från nytillverkade material och utsläppsbesparing genom återbruk.
  • Uppbyggnad av en återbrukshubb för intern användning i Stockholm.

Energi

  • Fortsatt projektering för framtida ökning av den egna produktionen av solenergi.
  • Ett antal utbyten av ventilationsaggregat vilket inneburit betydande minskningar av förbrukad energi.